Khóa Slam Segal

Chỉ được thiết kế cho cửa vát thông thường. Chốt dọc tự động khóa khi cửa đóng trừ khi nút dừng được kích hoạt.

KHÓA SEGAL SLAM

Các trang liên quan khác: