Dòng Locknetics 390

Khóa điện từ là thiết bị khóa sử dụng lực từ để duy trì liên kết mạnh mẽ giữa nam châm gắn trên khung và phần ứng gắn trên cửa. Các mẫu khóa từ có sẵn cho các ứng dụng gắn trên bề mặt và gắn ẩn với nhiều lực giữ khác nhau.

Các trang liên quan khác: