Máy đánh điện Adams Rite 7100

Adams Rite Electric Strike được sử dụng với các thanh hoảng loạn do Von Duprin, Precision, Monarch và American Device sản xuất. Cuộc đình công này có thiết kế có thể đảo ngược tại hiện trường cho các tình huống không an toàn, không an toàn, đồng thời giúp việc cài đặt dễ dàng hơn.

Các trang liên quan khác: